آزمایش و کنترل کیفی

 

مشتریان ما تعدادی از شرکتهای برجسته و متقاضی در سراسر جهان را شامل می شوند. بنابراین ما با سرمایه گذاری در برنامهٔ جامع تضمین کیفیت، پاسخگوی قویترین نیازهای مشتریانمان می باشیم.

  ما درحال حاضر برای کنترل محصولاتمان با چندین آزمایشگاه کنترل کیفی متشکل از کارشناسان صنایع غذایی درحال همکاری می باشیم.