تولیدرعایت دقیق تکنیکهای پرورش درخت بادام به ما کمک شایانی در تنظیم زمان بندی دقیق و صحیح جهت برداشت محصول می کند که منجر به افزایش کیفیت آن می گردد.

پس از برداشت محصول برای جدا کردن پوست سبز آن از دستگاههای بادام پوست کنی استفاده می شود. بادام با پوست سبز در ورودی دستگاه قرار داده می شود سپس بادام از پوست سبز خود جدا شده
و به صورت پوست سخت آماده می گردد که باید توسط نور آفتاب خشک شود.