کاشت محصول

 

کاشت بادام مرغوب و سالم مانند بادام مامایی و محب (پوست کاغذی) یکی از ارزشهای مهم برای شرکت سناد می باشد. تحقیق و توسعهٔ پیشگام در این شرکت راه را برای پیشرفتهای بیشتر در زمینهٔ کشاورزی و مدیریت باغات ازجمله کاهش مواد شیمیایی و آفت کشها باز کرده است.

استفاده از تکنیکهای کشاورزی جدید نه تنها باعث کاهش مصرف آب و حفظ منابع طبیعی بلکه درنهایت منجر به برداشت کارآمد مغزهای سالمتر شده است.